top of page

STATUTUL

Patronatului Român al Brokerilor de Asigurare - Reasigurare

CAPITOLUL I           MEMBRII FONDATORI

 

PATRONATUL ROMAN AL BROKERILOR DE ASIGURARE REASIGURARE este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 62/2011, modificata si republicata, ai cărui  membri fondatori sunt:

 

 • SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005, reprezentata legal, in temeiul Hotărârii AGA nr. 109 din data de 05.12.2016, de dl. Viorel Vasile – Administrator

 • PSG INSURANCE BROKER S.R.L., cu sediul social in Mun. București, sector. 3, str. Splaiul Unirii, nr. 189, ap. 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6317/2002, Cod Unic de Înregistrare 14767578, înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK– 113/2002, reprezentata legal, in temeiul Deciziei Asociatului Unic din data de 02.12.2016, de Pena Daniel –Administrator

 • PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in Sibiu, str. Gheorghe Dima, nr. 11, Parter, ap. 1, județ Sibiu înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/1614/2004, Cod Unic de Înregistrare 16885685, înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK – 250/2004, reprezentata legal, in temeiul Hotărârii AGA nr. 870 din data de 28.11.2016, de Ioan Rucărean – Administrator

 • CAMPION BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in Ploiești, str. Nicolae Iorga, nr. 14, județul Prahova, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/2762/2004, Cod Unic de Înregistrare 17067935, înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK – 324/2004, reprezentata legal, in temeiul Hotărârii AGA nr. 9 din data de 25.11.2016, de dl. Tatomirescu Octavian – Administrator

 • GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, str. Profesor Ion Ursu, nr. 14, sector 2, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11172/2002, Cod Unic de Înregistrare 14991736, înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK – 146, reprezentata legal, in temeiul Hotărârii AGA din data de 07.12.2016, de Babeti Grigore Antonio – Director Executiv

 • MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) S.A., cu sediul social in București, Splaiul Independentei, nr. 111, sector 5, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5065/1997, Cod Unic de Înregistrare 9557790, înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK – 096/2003, reprezentata legal, in temeiul Hotărârii AGA nr. 7 din data de 08.12.2016,  de Stefan Emanuel Prigoreanu – Administrator

 • RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER S.R.L., cu sediul social in Bucureștii, Sector 3, str. Aristide Pascal, nr. 29-31, etaj 1, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8010/1998, Cod Unic de Înregistrare 10896391, înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK – 009/2003, reprezentata legal, in temeiul Hotărârii AGA din data de 09.12.2016, de dl. Gheorghe Grad – Administrator

 • D&CA INSURANCE BROKER S.R.L., cu sediul social in București, str. Gheorghe Missail, nr. 24, etaj P+1, ap. 1, sector 1, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9778/2007, Cod Unic de Înregistrare 21775085, înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK – 422/2007, reprezentata legal, in temeiul Hotărârii AGA nr. 49 din data de 09.12.2016, de dna. Traicu Irina Laura – Administrator

 • INTERBUG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Sector 3, str. Turturelelor, nr. 50, et. 5, ap. 9, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7065/2001, Cod Unic de Înregistrare 14117907, înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK – 201/2004, reprezentata legal, in temeiul Deciziei Asociatului Unic nr. 15322 din data de 13.12.2016, de dl. Mircea Dragoș Nicolae – Administrator

 • ASIGEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Sector 1, str. Arh. Louis Blank, nr. 1, et. 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/18869/1994, Cod Unic de Înregistrare 6311898, înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK – 043/2003, reprezentata legal, in temeiul Deciziei Consiliului de Administrație din data de 07.12.2016, de dl. Souvannasouck Antonio KhonKhan – Administrator

CAPITOLUL II         DENUMIRE, FORMA JURIDICA, DURATA si SEDIU

 

Art. 1  Denumirea

Denumirea Patronatului va fi „PATRONATUL ROMAN AL BROKERILOR DE ASIGURARE REASIGURARE ” (denumit în continuare Patronatul).

Art. 2  Forma juridica

Patronatul este persoana juridica romana de drept privat, autonoma, fără scop lucrativ, apolitica, nonguvernamentala si nonprofit, organizație a patronilor din domeniul activității de brokeraj in asigurare/reasigurare si al prestării de servicii conexe, înființată in temeiul Legii nr. 62/2011 cu privire la dialogul social Republicata.

Art. 3  Durata

Durata de funcționare a Patronatului este nelimitata si începe cu data înregistrării în Registrul Special de Evidenta a Organizațiilor Patronale.

Art. 4  Sediul Principal

(1)   Patronatul are sediul situat în București, str. Căderea Bastiliei, nr. 62, demisol, sector 1,   având număr cadastral 1012/-1;2 înscris in Cartea Funciara nr. 17466 a localității București, sector 1, conform contractului de comodat nr. 1 încheiat la data de 15.12.2016, si poate fi schimbat cu aprobarea Consiliului Director al Patronatului, numai la propunerea a jumătate plus unu din membrii fondatori.

(2)   In baza hotărârii Adunării Generale a membrilor si cu respectarea prevederilor legale, Patronatul poate înființă in tara si in străinătate structuri organizatorice teritoriale, denumite filiale, cu sau fără personalitate juridica, care își vor desfășura activitatea in baza acestui statut.

(3)   Toate documentele si orice alte înscrisuri care emana de la Patronat trebuie sa indice denumirea acesteia, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Special de Evidenta a Organizațiilor Patronale, codul fiscal, numărul de telefon si de fax, adresa e-mail si site internet.

 

CAPITOLUL III        SCOPUL SI ACTIVITATILE PATRONATULUI

 

Art. 5  Scopul

(1)   PATRONATUL ROMAN AL BROKERILOR DE ASIGURARE REASIGURARE  are drept scop principal organizarea de activități in promovarea, susținerea si apărarea intereselor membrilor săi in relațiile cu orice alte entități, incluzând, dar fără a se limita la Autorități si/sau Instituții publice, alte organizații similare din Industria Asigurărilor, precum si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul ei de activitate, atât pe plan național, cat si internațional potrivit prezentului statut in acord cu prevederile legale care guvernează existenta sa.

(2)   Pentru realizarea scopului si a obiectivelor propuse Patronatul va iniția si dezvolta relații de cooperare cu alte organizații cu scopuri similare sau cu autorități publice din Romania sau din străinătate.

Art. 6  Obiectul de activitate

 1. Pentru realizarea acestui scop, Patronatul va desfășura in principal următoarele activități:

 1. elaborarea si promovarea către autoritățile abilitate de proiecte, de acte normative, instrucțiuni, rezoluții și propuneri ale membrilor Patronatului legate de problemele generale și specifice;

 2. reprezintă, promovează, susține si apară interesele economice, tehnice, juridice si sociale ale membrilor săi;

 3. activează pentru deplina libertate de acțiune a patronilor in scopul eficientizării si dezvoltării activității acestora; promovând concurenta loiala, in condițiile legii;

 4. întărirea relațiilor de prietenie și colaborare cu alte patronate și cu alți investitori din tara și din străinătate;

 5. organizarea de acțiuni de recunoaștere pe plan național, cum ar fi realizarea unui site web și a unui buletin informativ periodic care va cuprinde informații despre activitățile Patronatului și date despre noutățile din domeniu;

 6. impunerea la nivel național a unui standard minim de calitate privind obiectul de activitate al membrilor Patronatului;

 7. desemnează, in condițiile legii, reprezentanții săi la negocierile cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, la alte tratative si acorduri in relațiile cu autoritățile si/sau instituțiile publice;

 8. studiul pieței din țară și străinătate, informarea membrilor cu privire la relațiile economice și sociale existente pe aceste piețe;

 9. schimbul de informații statistice între membrii Patronatului privind condițiile generale economice și de piață din țară și străinătate și elaborarea pe baza acestora a unor studii relevante;

 10. organizează manifestări cum ar fi: conferințe de presa, colocvii, dezbateri, expoziții, seminarii de informare, simpozioane sau alte întâlniri, editarea de materiale documentare si orice alte activități in vederea promovării imaginii Brokerilor de Asigurare din Romania si in special a membrilor Patronatului; derulează diferite programe si proiecte cu finanțare integral sau parțială din fonduri europene sau alte surse;

 11. participarea la comisii, consilii, congrese și manifestări naționale şi internaționale legate de interesele urmărite de Patronat;

 12. medierea–arbitrajul, pentru rezolvarea pe cale amiabilă și extrajudiciară, la cererea părților implicate, a disputelor (litigiilor) ce pot apărea între membrii Patronatului, între Patronat și alte societăți comerciale sau în care un membru al Patronatului este parte, precum și la solicitarea instituțiilor statului și în baza parteneriatelor încheiate;

 13. promovarea intereselor patronatului prin înaintarea de memorii si alte instrumente, în scris, către autoritățile si/sau instituțiile competente, publicarea de anunțuri în ziare și reviste, apariția unor materiale informative la radio și televiziune, stabilirea de contacte cu oficialii de la nivelul țării pentru asigurarea condițiilor normale de funcționare a relațiilor economice;

 14. promovarea la nivel național și internațional a intereselor asiguraților prin acordarea de asistență înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;

 15. dezvoltarea relațiilor de cooperare cu alte patronate din țară și străinătate, cu organisme publice, administrative, instituții financiare, fundații, organisme naționale și internaționale, federații, confederații, instituții pentru realizarea scopului sau;

 16. protecția, promovarea si dezvoltarea mediului de afaceri a membrilor Patronatului;

 17. atragerea și administrarea, în condițiile legii, de surse financiare sub forma de donații și alte contribuții în vederea realizării scopului propus;

 18. înființarea și administrarea, în interesul membrilor săi, a unor unități de învățământ și cercetare în domeniul activității patronale, unități economico-sociale, comerciale;

 19. participarea în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;

 20. să acționeze prin orice mijloc legal pentru înfăptuirea scopului Patronatului;

 21. asigurarea serviciilor de consultanta și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul formării forței de muncă.

 1. Patronatul este abilitat sa asigure orice servicii cerute de membrii săi, in condițiile legii. Acestea cuprind si sprijinul administrativ in vederea înființării si derulării activității de brokeraj in asigurări/reasigurări. 

 2. In vederea realizării obiectivelor si scopului Patronatului, Adunarea Generala va aproba modalități de dezvoltare a activității acestuia, la propunerea membrilor fondatori si a președintelui.

 

CAPITOLUL IV       PATRIMONIUL INITIAL, MARIME SI COMPUNERE

 

Art. 7  Patrimoniul inițial

(1)   Patrimoniul inițial al Patronatului este constituit din contribuția in numerar a membrilor fondatori, in valoare de 10.000,00 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plății), subscris si vărsat integral.

(2)   Membrii Fondatorii vor contribui în cote egale la constituirea patrimoniului inițial, cu suma de 1.000,00 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plății) pentru fiecare membru fondator.

 (3)  După înființare, patrimoniul Patronatului poate fi majorat de către Membrii Fondatori prin sponsorizări sau donații de la diverse persoane fizice sau juridice, romane sau străine, conform legii.

(4)   Patronatul poate dobândi, in condițiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare in vederea realizării scopului pentru care a fost înființată.

(5)   Bunurile mobile si imobile aparținând Patronatului pot fi folosite numai in interesul acesteia si potrivit scopului pentru care a fost înființată.

Art. 8  Resurse financiare

 1. Patronatul dispune de resurse financiare provenind din:

 1. cotizațiile membrilor,  precum si alte contribuții financiare ale membrilor săi;

 2. dobânzi si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in condițiile legii;

 3. dividendele obținute de la societăților comerciale înființate de Patronat, daca dividendele nu se reinvestesc in aceleași societăți comerciale, ele se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Patronatului;

 4. donații, sponsorizări sau legate;

 5. resurse de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

 6. valorificarea drepturilor editoriale;

 7. încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

 8. taxa de aderare a viitorilor membri, in suma de 500 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plății) ;

 9. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 9  Cotizația de membru

(1)   Cotizația de membru este lunara si se plătește anticipat, pana cel mai târziu in ultima zi lucrătoare a lunii precedente pentru luna următoare. Cotizația de membru este in cuantum de 150 Euro/luna (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plății) si se poate modifica prin hotărârea Consiliului Director la propunerea a jumătate plus unu din membrii fondatori.

(2)   Neplata cotizației datorate Patronatului in maxim 30 de zile de la data scadenta se sancționează cu suspendarea calității de membru al Patronatului.

(3)   Întârzierea din culpa a plății cotizației datorate Patronatului mai mare de 60 de zile, atrage excluderea de drept a membrului din Patronat.

Art. 10 Activitatea financiar-contabila

 1. Activitatea financiar-contabila va fi organizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 2. Veniturile Patronatului sunt destinate realizării scopurilor pentru care a fost înființată si nu pot fi repartizate membrilor săi.

 3. Patronatul nu poate efectua nici o plata in favoarea unei alte persoane sau entități juridice, daca aceasta nu corespunde si nu urmărește realizarea scopului Patronatului.

 4. Patronatul poate deschide conturi in lei si in valuta in orice banca din tara sau străinătate conform prevederilor legale.

 5. Președintele Patronatului este împuternicit sa reprezinte Patronatul in relația cu instituțiile bancare, având dreptul de a cere deschiderea contului bancar in numele Patronatului si primul drept de semnătură in banca pentru operațiuni financiare pe cont.

 6. Consiliul Director va stabili cealaltă persoana împuternicita, alta decât Președintele Patronatului, care va avea al doilea drept de semnătură in banca pentru operațiunilor bancare cu sau fără numerar.

 7. Orice plata dintr-un cont bancar al Patronatului se va putea face numai cu semnătură conjugată a persoanelor împuternicite, prin hotărârea Consiliului Director.

 

CAPITOLUL V         DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

 

Art. 11  Calitatea de membru

 1. Poate deveni membru al Organizației Patronale orice persoana juridica care administrează si utilizează capitalul in scopul obținerii de profit in condiții de concurenta si care se obliga sa respecte Statutul Patronatului, având ca obiect de activitate brokerajul in asigurări/reasigurări si furnizarea de servicii conexe acestora.

 2. Calitatea de membru a Patronatului se dobândește la cerere, prin aprobarea unanima  de către Membrii Fondatori. Orice membru Fondator poate manifesta, o data la 2 ani, un drept de veto asupra primirii unui nou membru, fără a fi necesara justificarea acestuia.

 3. Consiliul Director transmite către membrii fondatori cererea de aderare a noului membru, însoțită de un referat in care se prezinta o scurta caracterizare a viitorului membru, a poziției sale pe piața românească si orice alte elemente care sunt de natura a scoate in evidenta acceptarea sau refuzarea cererii de aderare.

 4. Calitatea de membru al Patronatului nu poate fi transmisa.

Art. 12 Participarea si reprezentarea membrilor Patronatului

 1. Persoanele juridice membre ale Patronatului vor fi reprezentate la adunările generale sau in organele de conducere ale Patronatului prin cate un reprezentant ce are calitatea de asociat sau îndeplinește funcția de administrator sau director general. La Adunările Generale membrii Patronatului pot fi reprezentați si de mandatari, împuterniciți prin mandat special.

 2. Reprezentantul desemnat de către persoana juridica membra a Patronatului participa la Adunările Generale si votează in numele membrului reprezentat.

 3. Reprezentantul unei persoane juridice membra a Patronatului ales in organele de conducere ale Patronatului, care pe parcursul exercitării funcției pierde calitatea de reprezentant, va fi decăzut din funcția pe care o ocupa. De asemenea, in cazul in care persoana juridica pierde calitatea de membra a Patronatului, reprezentantul sau este decăzut din funcția pe care o ocupa in cadrul organelor de conducere.

 4. In cazurile menționate mai sus, sau in cazul absentei îndelungate, inclusiv cea generata de îmbolnăvire, sau in cazul decesului unui reprezentant ales in organele de conducere ale Patronatului, locul rămas vacant va fi ocupat de către un membru supleant sau, in lipsa acestuia, se vor organiza noi alegeri.

 

Art. 13 Membrii fondatori, membrii aderenți, membrii onorifici

 1. Membrii Patronatului pot fi : membrii fondatori; membrii aderanti; membrii onorifici.

 2. Membrii fondatori ai Patronatului sunt persoanele juridice semnatare ale prezentului statut, care au participat la constituirea patrimoniului inițial si la înființarea acestuia, figurând ca atare in actele de constituire.

 3. Membrii aderanti sunt persoanele juridice care adera la Patronat ulterior constituirii sale legale, in condițiile prezentului statut. Poate fi membru aderant orice persoana juridica legal constituita, care are capacitate de exercițiu si folosință deplina.

 4. La propunerea Consiliului Director sau a Președintelui Patronatului si cu aprobarea Adunării Generale a membrilor Patronatului, pot fi membrii onorifici persoanele juridice, membrii sau persoane străine de Patronat, care au realizări profesionale si științifice in domeniul de activitate al Patronatului sau care, prin întreaga lor activitate, au sprijinit sau sprijină Industria de asigurări sau Patronatul in realizarea scopului acestuia.

 

Art. 14 Încetarea calității de membru

 1. Calitatea de membru încetează:

 • la cerere;

 • prin suspendarea temporara decisa de Consiliul Director validata de Adunarea Generala, apoi notificata in scris respectivului membru, pentru fapte îndreptate împotriva intereselor Patronatului, precum si in cazul deschiderii procedurii de insolventa împotriva unui membru al Patronatului. In cazul declanșării procedurii de insolventa, suspendarea temporara operează de drept si subzista pana la încheierea acestei proceduri;

 • prin excluderea definitiva hotărâtă exclusiv de organul deliberativ, pentru fapte culpabile îndreptate împotriva intereselor Patronatului, ori fapte contrare legii si ordinii de drept prevăzute de legea si încadrate ca infracțiuni;

 • prin încălcarea Statutului Patronatului si a regulamentelor acestuia;

 • prin neplata cotizației stabilite de către Consiliul Director, pe o perioada mai mare de 60 zile;

 • urmare schimbării obiectului de activitate al unui membru al Patronatului, astfel încât sa nu mai îndeplinească condițiile prevăzute de prezentul statut;

 • urmare a dizolvării persoanei juridice sau a decesului persoanei fizice autorizate membra a Patronatului.  

 1. Membrii care se retrag si membrii excluși au obligația sa achite cotizația pana la data încetării calității de membru si nu au nici un drept asupra patrimoniului Patronatului.

 

Art. 15 Drepturile membrilor Patronatului

 1. Membrii Patronatului au următoarele drepturi:

 • sa participe la dezbateri si la votul din adunările generale ale Patronatului;

 • sa pună in discuție, solicitând includerea pe ordinea de zi a ședinței organului deliberativ, a oricărui subiect care are legătura cu activitatea Patronatului,

 • sa ia cuvântul cu privire la problemele ce se discuta, sa facă propuneri ;

 • sa aleagă si sa fie aleși in organele de conducere ale Patronatului;

 • sa voteze asupra hotărârilor organului deliberativ, in cadrul ședințelor acestui organ;

 • sa-si exprime dezacordul fata de hotărârile organului deliberativ sau deciziile organului de conducere executiva;

 • sa ceara, împreună cu alți membrii conform prevederilor prezentului statut, convocarea ședinței organului deliberativ;

 • sa solicite si sa primească in copii integrale sau in extrase hotărârile, deciziile si regulamentele organizației Patronale;

 • sa participe la toate acțiunile organizate de Patronat;

 • sa fie reprezentat cu drepturi si șanse egale in cadrul dialogului social dintre Organizația Patronala si organizațiile sindicale din domeniu, precum si in relațiile cu autoritățile publice;

 • sa beneficieze si sa folosească, exclusiv in scopul îndeplinirii a acțiunilor statutare ale Patronatului, mijloacele si bunurile aflate in patrimoniul Patronatului;

 • sa renunțe la calitatea de membru al Patronatului.

 1. Membrii onorifici ai Patronatului au următoarele drepturi: sa participe, fără drept de vot, la ședințele organului deliberativ; sa ia parte la toate acțiunile organizate de Patronat; de a fi informați asupra tuturor acțiunilor organizate de Patronat; sa beneficieze si sa folosească, exclusiv in scopul îndeplinirii a acțiunilor statutare ale Patronatului, mijloacele si bunurile aflate in patrimoniul Patronatului; sa renunțe la calitatea de membru al Patronatului.

 2. Membrii onorifici nu au dreptul de vot si nici dreptul de a fi aleși in organele de conducere ale Patronatului.

 3. Doar Membrii fondatori au un drept de veto asupra primirii de noi membri, fiecare membru fondator putând manifesta acest drept de veto o singura data pe parcursul a 2 ani consecutivi.

 4. Toți membrii au dreptul de a face propuneri pentru ocuparea funcțiilor de conducere din patronat si de a cere revocarea persoanelor care dețin aceste funcții.

 

Art. 16 Obligațiile membrilor Patronatului

 1. Membrii Patronatului au următoarele obligații:

 • sa respecte prevederile Statutului si hotărârile organului deliberativ si a organelor de conducere ale Patronatului;

 • sa achite cotizația datorata in cuantumul, la termenele si in condițiile stabilite prin prezentul statut ori prin hotărârea Consiliului Director;

 • sa participe la adunările, întâlnirile si acțiunile organizate de Patronat;

 • sa susțină interesele si activitățile Patronatului si sa nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza scopul, interesele sau prestigiului acestuia;

 • sa participe si sa se implice direct, atunci când i se solicita, la acțiunile inițiate de Patronat;

 • sa nu folosească bunurile Patronatului in scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organelor Patronatului;

 • sa se abțină de la orice fel de declarații sau acțiuni publice personale care ar prejudicia in vreun fel imaginea Patronatului.

 1. Membrii Patronatului răspund pentru daunele prezente si/sau viitoare produse Patronatului prin faptele lor ori pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații prevăzute in prezentul statut sau in actele elaborate ulterior de organele de conducere ale Patronatului, având obligația acoperirii integrale a prejudiciului creat.

 

CAPITOLUL VI     ORGANELE DE CONDUCERE

 

Art. 17 Adunarea Generala a Patronatului

 1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Patronatului, fiind constituita din totalitatea membrilor si reprezentanților permanenți ai Patronatului.

 2. Persoanele juridice membre ale Patronatului participa la Adunarea Generala prin reprezentanții lor desemnați. Norma de reprezentare a  membrilor Patronatului este de 1/1, adică fiecare membru deține un drept de vot.

 3. Adunarea Generala se întrunește anual in ședință ordinara, sau ori de cate ori va fi necesar, in ședințe extraordinare.

 4. Convocarea Adunării Generale se face in scris posta cu confirmare de primire sau prin orice alte mijloace care asigura transmiterea si confirmarea transmiterii invitației (fax, e-mail), cu cel puțin 14 zile înaintea ședinței.

 5. Adunarea Generala poate fi convocata de către:

 1. Președintele Consiliului Director;

 2. majoritatea simpla a membrilor Consiliului Director;

 3. 1/3 din totalul membrilor Patronatului;

 4. un număr de 5 membrii fondatori.

 1. Președintele Consiliului Director are obligația sa convoace Adunarea Generala cel puțin odată pe an.

 2. Împreuna cu înscrisul prin care se face convocarea la Adunarea Generala, ce va cuprinde data, ora, locul de desfășurare al ședinței, ordinea de zi si pe cat posibil, se vor trimite si materialele ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale.

 3. Adunarea Generala se întrunește si lucrează legal in prezenta a cel puțin 50% din membrii săi si adopta hotărâri valabile prin votul a jumătate plus unu din participanții la ședință.

 4. Daca la data si ora stabilita in convocatorul ședinței, Adunarea Generala nu este statutar constituita pentru a putea adopta hotărâri valabile, se va face aceasta mențiune in procesul-verbal de ședință si Adunarea Generala se amâna de drept urmând sa se întrunească peste 2 (doua) ore de la data si ora fixata inițial, si in același loc, fără a fi necesar nici un anunț. La ședință Adunării Generale amânate de drept, se vor adopta hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenți, cu majoritatea simpla de voturi.

 5. Modalitatea de votare, secreta sau la vedere, va fi stabilita de la caz la caz, de către Adunarea Generala.

 6. Au dreptul de vot in Adunările Generale toți membrii care au cotizația plătită la zi.

 7. Hotărârile adoptate de Adunarea Generala in limitele legii si prezentului statut, sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la ședință Adunării Generale in care s-au votat, precum si pentru membrii care au votat împotrivă.

 8. Lucrările ședinței Adunării Generale sunt conduse de către Președintele Consiliului Director sau, in lipsa acestuia, de către Vicepreședinte.

 9. Înaintea fiecărei ședințe, Adunarea Generala va alege comisia de secretariat formata din doi membri care vor întocmi si semna procesul – verbal de ședință alături de cel care o conduce.

 10. Adunării Ordinare a Organizației Patronale îi revin, in afara atribuțiilor legale, in special următoarele:

a)  stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Patronatului;

b)  aprobarea bugetului de venituri si de cheltuieli si al bilanțului contabil;

c)  aproba rapoartele de activitate ale Consiliului Director;

d)  alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director la propunerea membrilor fondatori;

e)  alegerea si revocarea Președintelui Consiliului Director la propunerea membrilor fondatori;

f)   alegerea și revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de Cenzori;

g)  înființarea de filiale si/sau sucursale;

h)  afilierea la alte organizații interne si internaționale;

i)   schimbarea denumirii si orice modificare a Statutului la propunerea membrilor fondatori;

j)   aproba si modifica regulamentul de organizare si funcționare a Patronatului;

k)  aproba realizarea de activități economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in strânsă legătura cu scopul principal al Patronatului, inclusiv crearea unor societăți comerciale;

l)   aproba descărcarea de gestiune a Consiliului Director si Biroului executiv;

m) aproba propunerile de primire a membrilor de onoare la propunerea membrilor fondatori;

n)  validează sancționarea, suspendarea si excluderea membrilor Patronatului;

o)  dizolvarea si lichidarea Patronatului si stabilirea destinației bunurilor ramase după lichidare;

p)  orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

Art. 18 Consiliul Director

(1)   Consiliul Director este organul de conducere si de administrare al Patronatului intre ședințele Adunării Generale si este format dintr-un număr de 3 (trei) membrii titulari si 7 (șapte) membrii supleanți, aleși individual de Adunarea Generala dintre reprezentanții membrilor Patronatului.

(2)   Primul Consiliu Director este format din:

Președinte :                           dl. Viorel Vasile, reprezentant legal al SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.;

Vicepreședinte :                   dl. Stefan Prigoreanu, reprezentant legal al MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) S.A.

Secretar general :                 dna. Irina Traicu, reprezentant legal al D&CA INSURANCE BROKER S.R.L.;

 

Membru Supleant  :               dl. Gheorghe Grad, reprezentant legal al RENOMIA – SRBA INSURANCE BROKER S.R.L.;

Membru Supleant  :               dl.   Pena Daniel, reprezentant legal al PSG INSURANCE BROKER S.R.L.;

Membru Supleant  :               dl. Ioan Rucărean, reprezentant legal al PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE S.R.L.;

Membru Supleant  :               dl. Tatomirescu Octavian, reprezentant legal al CAMPION BROKER DE ASIGURARE S.R.L.;

Membru Supleant  :               dl. Babeti Grigore Antonio, reprezentant legal al GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.;

Membru Supleant  :               dl. Mircea Dragoș Nicolae, reprezentant legal al INTERBUG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.;

Membru Supleant  :               dl. Souvannasouck Antonio KhonKhan, reprezentant legal al ASIGEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L..

(3)   Durata mandatului membrilor Consiliului Director este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului pentru perioade egala. Funcțiile de Președinte, Vicepreședinte si Secretar General ai Consiliului Director vor fi ocupate prin rotație, pentru o perioada de 2 ani, de fiecare membru fondator. Membrii fondatori au dreptul sa refuze preluarea unei funcții, situație in care respectivă funcție va fi preluata de următorul membru fondator.

(4)   Consiliul Director lucrează in prezenta a minimum 2 din totalul numărului de membri si ia decizii cu votul pozitiv a cel puțin jumătate plus unu din numărul celor prezenți, iar in cazul prezenței minime, in unanimitate.

(5)   Consiliul Director poate lua legal decizii, fără a se întruni si delibera, daca actul care se dorește a fi adoptat este semnat de toți membrii săi.

(6)   Consiliul este condus de un Președinte care este si Președintele Patronatului. El poate delega conducerea Consiliului Director Vicepreședintelui.

(7)   Membrilor organelor de conducere ale Patronatului li se asigura protecția legii împotrivă oricăror forme de discriminare, condiționare, constrângere sau limitare a exercitării atribuțiilor si/sau a mandatului lor, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de lege.

(8)   Consiliul Director se întrunește cel puțin o data la doua luni si fiecare ședință va fi întocmit un proces-verbal, care va consemna declarațiile si propunerile făcute, rezultatele votului si hotărârile luate.

(9)   Consiliul Director are in componenta sa un Birou Executiv format din 3 (trei) persoane membre ale Consiliului alese de acesta prin vot deschis, cu majoritate simpla.

Biroul Executiv are in componenta sa:

- Președintele Consiliului Director

- Vicepreședintele Consiliului Director

- Secretarul general al Consiliului Director

(10) Atribuțiile Consiliului Director:

a)  validează activitatea Biroului Executiv la intervale regulate de timp intre doua adunări generale si propune Adunării Generale strategia si obiectivele generale ale Patronatului, precum si modalitățile de realizare ale acestora;

b)  urmărește, supraveghează si controlează aplicarea si respectarea statutului Patronatului;

c)  asigura conducerea operativa a Patronatului intre ședințele Adunării Generale si realizează acte de administrare a patrimoniului urmărind îndeplinirea scopului Patronatului;

d)  elaborează proiectul de venituri si cheltuieli si urmărește execuția lui;

e)  prezinta Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri și de cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Patronatului;

f)   urmărește si răspunde de executarea contractelor pe care Patronatul le-a încheiat cu terții;

g)  propune primirea de noi membrii si suspendarea membrilor, in condițiile stabilite de prezentul statut, informând Adunarea Generala cu privire la acestea.;

h)  hotărăște angajarea de personal, in structura si in limita numărului de posturi aprobat de Adunarea Generala a Patronatului, hotărâri validate in Consiliul Director;

i)   elaborează si supune aprobării Adunării Generale regulamentele interne si de funcționare a departamentelor si comisiilor specializate ale Patronatului, stabilindu-le totodată atribuțiile acestora;

j)   urmărește realizarea activităților directe ale Patronatului;

k)  hotărăște convocarea Adunărilor Generale (ordinare si extraordinare) ale Patronatului si ale Consiliului Director;

l)   accepta donațiile, legatele si sponsorizările făcute Patronatului;

m) informează Adunarea Generala cu privire la toate acțiunile si masurile întreprinse intre ședințele acesteia;

n)  îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generala si Consiliul Director;

o)  propune Adunării Generale primirea membrilor onorifici;

p)  împuternicește orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Patronatului, pentru încheierea de acte juridice in numele si pe seama Patronatului, sau pentru îndeplinirea oricărei atribuții prevăzute in statut sau stabilite de Adunarea Generala;

r)  Membrii Consiliului Director vor avea acces neîngrădit la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita exemplare si extrase ale consemnărilor din registre, pe propria cheltuiala.

(11)   Mandatul de membru al Consiliului Director încetează in următoarele condiții:

a)  la data împlinirii termenului mandatului;

b)  prin demisie;

c)  prin deces;

d) pierderea calității de reprezentant al persoanei juridice membra a Patronatului, care l-a desemnat in Adunarea Generala, urmând sa fie înlocuit de drept de noul reprezentant delegat al respectivei peroane juridice membre;

e)  pierderea calității de membru al Patronatului a persoanei juridice pe care o reprezintă;

f)  pierderea calității de membru al Patronatului a persoanei fizice autorizate.

(12) In cazul încetării mandatului unui membru titular, pentru ocuparea locului vacant se va numi membrul supleant care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Art. 19 Biroul executiv

(1)   Asigura conducerea operativa a Patronatului intre ședințele Adunării Generale si ale Consiliului Director, realizează acte de administrare a patrimoniului urmărind îndeplinirea scopului Patronatului;

(2)   Mandatul de membru al Biroului Executiv încetează in următoarele condiții:

a)   pe data împlinirii termenului mandatului;

b)  prin demisie;

c)  prin deces;

d)  pierderea calității de reprezentant al persoanei juridice membra a Patronatului, care l-a desemnat in Adunarea Generala, urmând sa fie înlocuit de drept de noul reprezentant delegat al respectivei peroane juridice membre;

e)  pierderea calității de membru al Patronatului a persoanei juridice pe care o reprezintă;

f)   pierderea calității de membru al Patronatului a persoanei fizice autorizate.

 

Art. 20            Președintele Consiliului Director

 1. Președintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generala la propunerea membrilor fondatori si are următoarele atribuții:

 1. reprezintă Patronatul in relațiile cu terții;

 2. semnează in numele Patronatului contractele încheiate cu terții, inclusiv contractele de angajare a personalului de specialitate sau administrativ, in baza aprobării Consiliului Director si a avizelor prealabile;

 3. convoacă si conduce ședințele Consiliul Director si prezidează Adunarea Generala;

 4. urmărește alături de ceilalți membrii ai Consiliului Director executarea contractelor Patronatului si trage la răspundere persoanele însărcinate cu îndeplinirea lor;

 5. coordonează activitatea compartimentelor administrative ale Patronatului si a compartimentelor administrative ale Patronatului;

 6. informează Biroul Executiv si Consiliul Director despre activitatea si masurile luate ori actele semnate intre ședințele aceștia;

 7. mediază eventualele conflicte dintre membrii Patronatului;

 8. înaintează Adunării Generale propunerea primirii membrilor onorifici;

 9. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generala sau Consiliul Director.

 1. Mandatul președintelui încetează in următoarele condiții :

- la terminarea mandatului;

- la cerere, cu desemnarea succesorului aprobat de consiliu;

- pierderea calității de membru al Patronatului;

- deces.

 

Art. 21            Departamentele administrative

Se pot înființa următoarele departamente administrative ale Patronatului:

 1. Departamentul juridic;

 2. Departamentul de mediere (disciplinar, litigii);

 3. Departamentul contabil;

 4. Departamentul autorizări;

 5. Departamentul cooperare cu alte patronate, asociații, fundații, instituții ale statului;

 6. Departamentul învățământ, cultura probleme sociale;

 7. Departamentul asigurări.

 8. Departamentul relații externe

 Departamentele pot avea in componenta lor servicii sau secții de previziune si elaborare de programe pe termen scurt, mediu si lung.

 

Art. 22            Cenzorul/Comisia de cenzori/Auditorul financiar

 1. Controlul activității financiare proprii a organizației patronale se realizează prin auditor financiar/cenzor/comisie de cenzori care funcționează potrivit statutului si legislației in vigoare.

 2. In cazul in care Patronatul va avea mai mult de 50 de membri înscriși, pana la data întrunirii primei adunări generale după constituire, sau in cazul in care va hotărî astfel, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori.

 3. Comisia de cenzori va fi alcătuită dintr-un număr impar de membrii si cel puțin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat conform legii. Membrii Consiliului Director nu pot îndeplini funcția de cenzor.

 4. Regulile generale de organizare si funcționare a comisiei de cenzori se aproba de Adunarea Generala. Comisia de cenzori poate elabora Regulamentul intern de funcționare, urmând sa-l supună aprobării Adunării Generale.

 5. Auditorul financiar/Cenzorul/Comisia de cenzori asigura controlul financiar intern al Patronatului, exercitând următoarele atribuții:

 1. verifica modul în care este administrat patrimoniul Patronatului;

 2. întocmește rapoarte si le prezinta Adunării Generale si Consiliului Director;

 3. participa, atunci când este invitat, la ședințele Adunării Generale si Consiliului Director, fără drept de vot;

 4. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezentul statut sau cele stabilite de Adunarea Generala si Consiliul Director.

 1. Controlul asupra activității economice desfășurate de organizația patronala, precum si asupra stabilirii si virării obligațiilor fata de bugetul de stat si bugetele de asigurări sociale se realizează de către organele administrației de stat competente, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII      FUNCTIONAREA PATRONATULUI. APARATUL EXECUTIV SALARIAT

 

Art. 23            Structuri funcționale

In cadrul Patronatului pot exista mai multe structuri funcționale. Numărul, dimensionarea, modalitatea de numire a membrilor si stabilirea atribuțiile, procedurile de lucru in cadrul structurilor funcționale, precum si colaborarea dintre ele vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si funcționare a Patronatului, aprobat de Adunarea Generala.

 

Art. 24            Angajarea personalului.

In funcție de necesitățile curente, pe baza schemei de organizare si funcționare si in limita numărului de posturi aprobate de Adunarea Generala si/sau Consiliul Director, Biroul executiv poate angaja personal de specialitate, tehnic si administrativ.

 

Art. 25            Conducerea executiva.

Activitatea curenta a Patronatului este condusa in primul mandat de către Biroul executiv, Președintele Biroului executiv este de drept Președintele Patronatului. Acesta are dreptul când considera de cuviința sa delege activități administrative unui Director Executiv, subordonat Biroului executiv. Atribuțiile Directorului Executiv se stabilesc de către Biroul executiv in fisa postului.

 

CAPITOLUL VIII     CRITERIUL DE CONSTITUIRE

 

Art. 26            Criteriul de constituire

 1. Patronatul se constituie prin asocierea libera a membrilor săi din sectorul de activitate  al  brokerajului in asigurări/reasigurări si are forma unei persoane juridice romane de drept privat, fără scop lucrativ si apolitica, funcționarea ei fiind reglementată de Legea nr.62/2011 împreună cu celelalte prevederi ale legislației romane precum si cu prevederile prezentului Statut si ale Procesului-verbal de constituire.

 2. Pot fi membrii ai Patronatului patronii – persoane juridice înmatriculate care exercita potrivit legii activitatea de broker in asigurări/reasigurări, care administrează si utilizează capital in scopul obținerii de profit in condiții de concurența si care angajează munca salariata, cu condiția sa activizeze direct in sectorul de activitate al brokerajului in asigurări/reasigurări.

 

CAPITOLUL IX        DIZOLVAREA SI LICHIDAREA PATRONATULUI

 

Art. 27            Dizolvarea Patronatului

 1. Patronatul se dizolva de drept, in următoarele cazuri:

 1. la apariția imposibilității realizării scopului pentru care a fost constituit, daca in termen de trei (3) luni de la constatarea acestei situații nu se produce schimbarea acestui scop;

 2. imposibilitatea constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Patronatului, daca aceasta situație durează de mai mult de un an de la data la care, Consiliul Director trebuia constituit.

 1. Constatarea dizolvării de drept se face prin hotărârea instanței competente in a cărei circumscripție se afla sediul Patronatului, la cererea oricărei persoane interesate.

 2. Patronatul se dizolva prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. când scopul sau activitatea Patronatului a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;

 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 3. când Patronatul urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 4. când Patronatul a devenit insolvabil.

 1. In cazul dizolvării Patronatului, bunurile ramase in urma lichidării se vor transmit altor persoane juridice fără scop lucrativ, similare sau asemănătoare.

 

Art. 28            Lichidarea Patronatului

 1. Lichidatorii Patronatului vor fi numiți prin hotărâre judecătorească. Odată cu numirea lichidatorilor încetează mandatul Consiliului Director.

 2. Lichidatorii vor face inventarul si vor încheia un bilanț care sa constate situația exacta a activului si pasivului Patronatului.

 3. Lichidatorii sunt obligați sa primească si sa păstreze registrele si orice alte acte ale Patronatului. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operațiunile lichidării in ordinea datei acestora.

 4. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. Lichidatorii sunt obligați sa continue operațiunile juridice in curs, sa încaseze creanțele, sa plătească creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in numerar, procedând la vânzarea prin licitație publica a bunurilor mobile si imobile.

 5. Lichidatorii sunt obligați sa îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării si radierii Patronatului din Registrul Special de Evidenta a Organizațiilor Patronale.

 6. Patronatul își încetează existenta de la data radierii din Registrul Special de Evidenta a Organizațiilor Patronale.

 

 

 

CAPITOLUL X          DISPOZITII FINALE

 

Persoana Împuternicită Special prevăzută la art. 58 pct. (3) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social Republicata, mandatata de membrii fondatori sa desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice, este: dl. Sătmărean Dimitrie.

 

Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile legale in vigoare.

Prezentul Statut a fost adoptat in cadrul Adunării Generale de constituire, fiind semnat de toți membrii fondatori astăzi 15.12.2016 si intra in vigoare la data înregistrării sale in Registrul Special de Evidenta a Organizațiilor Patronale.

bottom of page